Zapraszamy

Uczestniczymy
Wspomaganie rozwoju małego dziecka od 0 do 7 roku życia


Centrum Edukacji Nauczycieli
Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku
Filia w Hajnówce, 2010
Oprac. IRENA PROKOPIUK

Wspomaganie rozwoju małych dzieci od 0 do 7 roku życia : teoria i praktyka
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
(na podstawie zbiorów Filii w Hajnówce)

I.  KSIĄŻKI

 1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji / pod red. nauk. Jacka Błeszyńskiego. – Kraków : Impuls, 2006
 2. Buduje się od fundamentów, czyli o ogromnym znaczeniu wspierania rozwoju dziecka w pierwszych latach życia / Szymon Grzelak // W : Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodnickiej. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. – S. 21-30
 3. Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki ? : dobry start / Wojciech Brejnak. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, - S. 81-102 : O wspomaganiu rozwoju zakłóconego
 4. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka : wybrane zagadnienia / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2007
 5. Dobre chwile z naszym dzieckiem : zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru / Hanna Olechnowicz. – Warszawa : WSiP, 1997
 6. Droga do samodzielności : jak wspierać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności / Anna Izabela Brzezińska [i in.]. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
 7. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym : program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć / Renata Więcek. – Kraków : Impuls, 2004
 8. Dziecko własnym terapeutą : jak wspomagać strategie autoterapeutyczne dzieci z dysfunkcjami więzi osobistych / Hanna Olechowicz. – [Wyd.2] . – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 9. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – [Wyd. 2]. – Kraków : Impuls, 2006
 10. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Impuls, 2006
 11. Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata / Maria Kielar-Turska. – Warszawa: WSiP, 1992
 12. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska. – Kraków : Impuls, 1996
 13. Jaskiniowcy zagubieni w XXI wieku : praca terapeutyczna z małymi dziećmi / Hanna Olechowicz. – Warszawa : WSiP, 1999
 14. Kinezjologia edukacyjna / Elżbieta Dziomek [i in.]. – Kraków : Ofic. Wyd. „Impuls”, 2006
 15. Mam nadpobudliwe dziecko… i co dalej ? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli / Agnieszka Misiak, Karolina Kossakowska-Petrycka. – [Wyd.2]. – Warszawa : WSiP, 2007
 16. Metoda Dobrego Startu / Marta Bogdanowicz. – [Wyd.3 zm.]. – Warszawa : WSiP, 1999
 17. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : dla dzieci 5 letnich. [Teka1], Zestaw pomocy dydaktycznych / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 18. Metoda Dobrego Startu : od wierszyka do rysunku : dla dzieci 5 letnich. [Teka 2], Ćwiczenia / Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka. – Gdańska : Harmonia, 2008
 19. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. – Wyd. 2. – Warszawa : WSiP, 1994
 20. O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodowik-Rycaj. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2000
 21. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2005
 22. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. – Warszawa : Difin, 2006
 23. Pedagogika przedszkolna : nowa podstawa programowa / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2010, - S. 51-55 : Stymulowanie rozwoju dzieci w przedszkolu
 24. Piosenki do rysowania czyli Metoda Dobrego Startu dla najmłodszych / Marta Bogdanowicz, Danuta Szlagowska. – [Wyd. 4 popr.]. – Gdańsk : Wydawnictwo „Fokus”, 1999 + kas. dźw.
 25. Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnycm z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – [Wyd.5]. – Kraków : Impuls, 2007
 26. Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. – [Wyd. 3]. – Kraków : Impuls, 2006
 27. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smerecka. – Warszawa : WSiP, 2000
 28. Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
 29. Rytmika w wychowaniu i terapii : rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci / Renate Kloppel, Sabine Vliex. – Warszawa, 1995
 30. Sposoby identyfikacji rozwojowego potencjału intelektualnego a modele stymulowania rozwoju uzdolnień / Janina Uszyńska-Jarmoc // W : Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – S. 116-139
 31. Stymulacja umiejętności widzenia słabo widzących dzieci w wieku od 0-3 roku życia : poradnik / Grażyna Walczak. – Warszawa : WSiP, 1998
 32. Świetne zabawy dla małych dzieci : ponad 100 zabaw rozwijających pewność siebie, umiejętność rozwiązywania problemów oraz zdolność współpracy / Rae Pica . – Warszawa : Wydawnictwo K.E.Liber, 2006
 33. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder . – [Wyd.3]. – Kraków : Impuls, 2007 + dysk optyczny (CD)
 34. Terapia wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. – [Wyd. z popr.]. – Kraków : Impuls, 2006
 35. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006
 36. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego / Wiesława Szczepaniak-Maleska // W : Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce / red. nauk. Antoni Balejko, Monika Zińczuk. – Białystok : Wydawnictwo „Logopeda Radzi”, 2006. – S. 122-125
 37. Wczesne wykrywanie autyzmu i efekty wczesnej terapii / Ewa Pisula // W : Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. – Kraków : Impuls, 2005. – S. 21-32
 38. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : WSiP, 2005
 39. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : Impuls, 2008
 40. Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną : poradnik dla rodziców i terapeutów / Maria Wiśniewska. – Kraków : Impuls, 2008
 41. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : WSiP, 2004
 42. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. – Warszawa : Edukacja Polska, 2009
 43. Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycielek przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińsk. – Warszawa : WSiP, 2000
 44. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danilewicz. – [Wyd.2]. – Kraków : Impuls, 2008
 45. Zabawa w procesie diagnozy i terapii małego dziecka z autyzmem / Anna Skrzypczyk // W : Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. – Kraków : Impuls, 2009. – S. 79-90
 46. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. – [Wyd.5]. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009
 47. Zabawy, które uczą : jak wspierać rozwój małego dziecka / Johanna Friedl. – Kraków : Jedność, 2006
 48. Zabawy rozwijające dla małych dzieci / Hanna Trawińska. – Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1998
 49. Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne / Elżbieta Stecka. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
 50. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę  w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009
 51. Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001
 52. Zmyślne ruchy które doskonalą umysł / Carla Hannaford. – Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów : Oficyna Wydawnicza Medyk, 1998

II.    ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej / Maja Stańko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 18-22
 2. „Ale zabawa” – zabawy stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka sześcioletniego / Irena Raczyńska, Anna Werońska // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 1-2, Wkładka Metodyczna , s. V-VI
 3. Czynniki wpływające na rozwój dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 12-14
 4. Dlaczego warto zająć się intensywnym wspomaganiem trzylatków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 1, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (1)-(8)
 5. Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 32-35
 6. Działam i zmieniam otoczenie, bo chcę wszystko zrozumieć, pomaga mi to łączyć przyczynę ze skutkiem i przewidywać, co się może stać / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 3, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (101)-(108)
 7. Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 1, s. 4-8
 8. Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 18-20
 9. Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu / Ewa Sawczuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 38-40
 10. Jak przebiega proces uczenia się dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 1, s. 11-20 ; 2003, nr 2, s. 82-89 ; 2003,     nr 3, s. 138-142 ; 2003,  nr 4, s. 209-215
 11. Jak rozpoznać twórcze dzieci w przedszkolu ? / Jolanta Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s. 274-276
 12. Jak rozwijamy umiejętności opowiadania u dzieci / Alina Gryń, Katarzyna Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 22-25
 13. Jak wspomagać rozwój analizy i syntezy u maluchów w przedszkolu ? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, wkł, „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (61)-(68)
 14. Jaki jestem? Poznaję samego siebie. Potrafię wykonać zadanie, spełnić polecenia i powstrzymać się od pokus / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 1, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (17)-(28)
 15. Kilka uwag i propozycji na zakończenie cyklu artykułów / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 9, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (145)-(152)
 16. Klasyfikuję tak, jak potrafię, łączę razem, bo pasuje do siebie i grupuję, bo wiem, do czego to służy / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (93)-(100)
 17. Lepiej poznaję przestrzeń wokół mnie / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 4, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (29)-(36)
 18. Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka / Sabina Guz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 5, s. 3-11
 19. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc. – Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 3-11
 20. Muzyka w przedszkolu / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1, s. 4-9
 21. Nasze dziecko mówi : czyli jak możemy wpłynąć na rozwój mowy dziecka ? / Józef Porayski-Pomsta // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 9, s. 4, s. 204-208
 22. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka / Aleksandra Raducha // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 28-29, s. 30
 23. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak // Wychowanie na Co Dzień. – 2004, nr 1/2, s. 27-30
 24. O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 269-277
 25. O stymulowaniu aktywności poznawczej / Bożena Muchacka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 7, s. 387-390
 26. O wspomaganiu rozwoju umysłowego pięciolatków / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 7, s. 391-398
 27. Płaczę i rozpaczam, gdy muszę iść do przedszkola : o kłopotach adaptacyjnych dzieci i o tym, w jaki sposób można je zmniejszyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (9)-(16)
 28. Pobudzanie dyspozycji twórczych dzieci / Barbara Bilewicz-Kuźnia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 8, s. 455-459
 29. Porządek rozwoju funkcji psychicznych a dynamika form działalności dziecka / Błażej Smykowski // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 19-32
 30. Praca kompensacyjno-wyrównawcza / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 46-49
 31. Problemy diagnozowania zdolności i uzdolnień kreatywnych dzieci we wczesnym dzieciństwie / Janina Uszyńska-Jarmoc // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 83-91
 32. Przedszkole a twórczy rozwój dziecka / Jolant Dzik // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 3, „Wkładka Metodyczna”, s. XI-XII
 33. Przedszkole rozwija aktywność dziecka / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 4-11
 34. Rozbudzanie wyobraźni trzylatków w przedszkolu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 6, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (125)-(132)
 35. Rozpoznaję kolory i nazywam je, poznaję różne odcienie barw i bawię się nimi / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 8, wkł.  „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (137)-(144)
 36. Rozwijanie aktywności muzycznej i ruchowej / Elżbieta Zimnoch, Agnieszka Baszko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 33-36
 37. Rozwijanie samoświadomości i poczucia własnej wartości / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 31-35
 38. Rozwijanie umiejętności poznawczych / Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 5-11
 39. Rozwój dzieci a ich aktywność / Małgorzata Karwowska-Struczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 4, s. 206-210 oraz nr 5, s. 263-268
 40. Rozwój i kształcenie dziecka przedszkolnego / Beata Bonna // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 1-2, s. 8-11
 41. Rytmy pomagają mi zrozumieć i przewidywać ; Potrafię dostrzec regularności i korzystam z nich w rozmaity sposób ; O roli rytmów w rozwoju dziecka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 9, wkł.  „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (69)-(76)
 42. Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 4, s. 3-9
 43. Stwarzamy warunki twórczej aktywności / Bożena Leśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 3, s. 37-38
 44. Stymulacja językowego rozwoju mowy dziecka – ćwiczenia i zabawy / Katarzyna Mach, Gabriela Nowak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 10, s. 592-595
 45. Uczę się dobrych manier : potrafię się ubrać i rozebrać, umiem siedzieć przy stole i samodzielnie jeść, wiem jak trzeba zachować się w łazience / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 5, wkł.  „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (37)-(44)
 46. Układam przedmioty w szeregu, zabawy, które prowokują do ustawiania po kolei i przewidywania następstwa / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 5, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (117)-(124)
 47. W trosce o mowę dziecka / Urszula Kapela, Dorota Zarzycka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 36-38
 48. W uczeniu się nie jesteś sam : rozważania o pedagogice interaktywnej i konstruktywnej / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 5, s. 5-9
 49. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci / Joanna Burdzik, Marek Pleśniar // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 4, s. 46-48
 50. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka : [konferencja] / Mirosława Nikratowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 3, s. 45-46
 51. Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci / Ewa Hoffman-Lipska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 6, s. 20-29
 52. Wspieranie nauki czytania / Elżbieta Jaszczyszyn // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 5-10
 53. Wspieranie rozwoju dzieci nieśmiałych / Małgorzata Zabłocka // Remedium. – 2006, nr 6, s. 6-7
 54. Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al.-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 24-28
 55. Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al.-Khamisy // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 28-31
 56. Wspomagam rozwój trzylatka / Małgorzata Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 7, s. 428-429
 57. Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci / Anna Cygal // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 43-45
 58. Wspomaganie rozwoju dziecka / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 5-9
 59. Wspomaganie rozwoju dziecka / Izabela Gellesa-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 8, s. 12-17
 60. Wspomaganie rozwoju dziecka czy nauczanie ? / Anna Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 1, s. 4-10
 61. Wspomaganie rozwoju mowy muzyką, ruchem i rytmem / Urszula Mirosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 7, s. 405-407
 62. Wspomaganie rozwoju psychomotorycznego trzy- i czterolatków / Marta Bogdanowicz [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 8, s. 14-19
 63. Współpraca z rodzicami w WWR / Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s.135-140
 64. Wychowanie fizyczne podstawą harmonijnego rozwoju dziecka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu.– 2001, nr 1, s. 10-12
 65. Wychowywać – oznacza udzielać pomocy w rozwoju / Eugenia Laska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 4, s. 210-212
 66. WWR... czy to  w ogule jest możliwe? / Nela Grzegorczyk-Dłuciak, Ewa Kuliga // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s.125-134
 67. WWR – twór słaby czy optymalny? / Nela Grzegorczyk-Dłuciak // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s.141-150
 68. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 28-29
 69. Zabawy kształtujące słuch fonetyczny / Mirosława Kierska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 42-45
 70. Zabawy wspomagające rozwój umysłowy / Sylwia Wruk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 4, s. 34-36
 71. Zgrabnie wykonuję różne czynności, potrafię korzystać z przedmiotów nie niszcząc ich, lepię z plasteliny lub masy solnej, lubię rysować i bawić się klockami, dlaczego należy zadbać o rozwój sprawności i koordynacji ruchowej dziecka ? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 6, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (45)-(52)
 72. Zgrabnie wykonuję różne czynności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 7, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich”, s. (53)-(60)
 73. Zabawy z klockami : ja buduję – ty mi pomagasz, ty budujesz – ja ci pomagam / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 7, wkł. „Wspomaganie rozwoju dzieci trzyletnich” , s. (133)-(136)
 74. Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 8, s. 451-454