Zapraszamy

Uczestniczymy
Innowacje pedagogiczne i nowatorstwo we współczesnej szkole


Innowacje pedagogiczne i  nowatorstwo we współczesnej szkole. Zestawienie bibliograficzne opracowane w wyborze na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej Filii CEN w Hajnówce. Zawiera opisy wydawnictw zwartych za lata  1986-2011 i artykułów z czasopism za lata 1996-2012. Oprac.: Alicja Moroz.

W  y  d  a  w  n  i  c  t  w  a      z  w  a  r  t  e

 1. Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2002
 2. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1995
 3. Duch klasy : jak motywować uczniów do nauki ? : z polskimi przykładami z kursu internetowego Akademii „Szkoły uczącej się” / Merrill Harmin. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2005
 4. Dziesięć szkół alternatywnych / Wincenty Okoń. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997
 5. Edukacja alternatywna : dylematy teorii i praktyki / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Ofic. Wydaw. "Impuls", 1992
 6. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym – projektowanie sytuacji i okazji edukacyjnych / Elżbieta Jaszczyszyn // W : Edukacyjne obszary „głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 120-127
 7. Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997
 8. Edukacja skoncentrowana na osobie jako podstawa teoretycznych innowacji w oświacie / Agnieszka Iłendo-Milewska // W : Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj – dziś – jutro / red. Jan Bielecki, Agata Jacewicz. – Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. – S. 483-491
 9. Edukacja w wolności: poradnik dla nauczycieli klas autorskich / pod red. Bogusława Śliwerskiego. - Kraków: Ofic. Wydaw. „Impuls”, 1996
 10. Innowacja pedagogiczna / Józef Półturzycki // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. II G-Ł / red. nauk. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydaw. Akadem  „Żak”, 2003. – S. 332-333
 11. Innowacje pedagogiczne z perspektywy informacji oświatowej z.1 / Mariusz Malinowski // W : Otwarte teczki innowacji pedagogicznych  cz. 1 / Mariusz Malinowski. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1995
 12. Innowacyjność nauczyciela gimnazjum / Agnieszka Kinga Szarkowska // W : Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj – dziś – jutro / red. Jan Bielecki, Agata Jacewicz. – Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. – S. 439-447
 13. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / oprac. red. Sylwia Mazurkiewicz. – Wrocław : Wydaw. „Siedmioróg”, 1998
 14. Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki / Krystyna Duraj-Nowakowa. – Kraków : Ofic. Wydaw. „Impuls”, 1998
 15. Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły ? : materiały do samokształcenia. [T.]. 3 : Kierowanie szkołą / Danuta Elsner, Dorota Ekiert-Grabowska, Barbara Kożusznik. - Katowice : WOM, 1997
 16. Jak uczyć lepiej ? : czyli refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. – Warszawa : Wydaw. CODN, 2000
 17. Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag. - 2008
 18. Jak zmieniać szkołę ? : studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej / Bogusław Śliwerski. – Kraków : Ofic. Wydaw. „Impuls”, 1998
 19. Klasy autorskie w szkołach twórczych / Danuta Nakoneczna. – Warszawa : Towa-rzystwo Szkół Twórczych, 1993
 20. Kryteria oceny innowacji pedagogicznych z.1 / Roman Schulz // W : Otwarte teczki innowacji pedagogicznych  cz. 1 / Mariusz Malinowski. – Warszawa : Wyd. CODN, 1995
 21. Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej / Władysław Puślecki. -Kraków: Ofic. Wydaw. „Impuls”, 1996
 22. Metody działań korekcyjnych w socjoterapii jako forma innowacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą / Dominika Kosewska // W : Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj – dziś – jutro / red. Jan Bielecki, Agata Jacewicz. – Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. – S. 555-562
 23. Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2004
 24. Nauczanie otwarte w 28 krokach / Bernd Badegruber. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997
 25. Nauczanie twórczości – twórcze nauczanie. Wspomaganie w rozwoju / Agata Cudowska // W : Edukacja w okresie przemian / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2010. – S. 199-208
 26. Nauczyciel i innowacje pedagogiczne / Daniela Rusakowska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 27. Nauczyciel jako innowator / Roman Schulz. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1989
 28. Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2007
 29. Nauczycielskie wyzwania w erze zrównoważonego rozwoju / Edyta Wolter // W : Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 235-242
 30. Nie lekcje, lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004
 31. Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej / red. Stefan M. Kwiatkowski. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997
 32. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykła-dowców i szkoleniowców / Geoff Petty. – Sopot : Gdańskie Wydaw. Psych., 2010
 33. O nauczaniu i uczeniu się w „zielonych szkołach” – uogólnienia, postulaty i wnioski / Stefan Kokociński // W : Edukacyjne obszary „głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 64-70
 34. O nowy kształt edukacji / Kazimierz Denek. – Toruń : Wydaw. Eduk. „Akapit”, 1998
 35. „Ocenianie kształtujące po polsku” – innowacyjna propozycja rozwoju osobistego dla ucznia i nauczyciela / Lidia Pasich // W : Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigiel. – Kielce : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2009. – S. 446-454
 36. Oświata XXI wieku : kierunki przeobrażeń / Ryszard Pachociński. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1999
 37. Pedagogika alternatywna : dylematy teorii i praktyki / red. nauk. Bogusław Śliwerski . - Kraków : Ofic. Wydaw. "Impuls", 1998
 38. Pedagogika praktyczna : zarys problematyki, zdrowy rozsądek, wyniki badań / Andrzej Janowski. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2002
 39. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psych., 2007
 40. Pedagogika w stanie tworzenia : kontynuacje / Stanisław Palka. – Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003
 41. Porządek i przygoda – lekcje twórczości : antologia tekstów do psychopedagogiki twórczości / wybór i oprac. Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997
 42. Porządek i przygoda – lekcje twórczości : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1997
 43. Potrzeba zmian w kształceniu nauczycieli dla reformowanej szkoły / Eugeniusz Kameduła // W : Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 213-221
 44. Priorytet zmian w organizacji pracy nauczycieli w kontekście inicjatyw i tendencji międzynarodowych raportów edukacyjnych / Andrzej Cichocki // W : Edukacja z perspektywy przemian kulturowo-społecznych : wczoraj – dziś – jutro / red. Jan Bielecki, Agata Jacewicz. – Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010. – S. 385-395
 45. Program działań wychowawczych, wypracowany przez Towarzystwo Szkół Twórczych  / Danuta Nakoneczna. – Białystok : ZPDN, 1995
 46. Program działań wychowawczych, wypracowany przez Towarzystwo Szkół Twórczych – w oparciu o klasy autorskie z. 1/5 / Danuta Nakoneczna // W : Otwarte teczki innowacji pedagogicznych  cz. 1 / Mariusz Malinowski. – Warszawa : Wydaw. CODN, 1995
 47. Program edukacyjny Porządek i przygoda : lekcje twórczości / Krzysztof J. Szmidt, Barbara Rakowiecka, Kazimierz Okraszewski. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1996
 48. Przemiany oświaty : szkice o ideach i praktyce edukacyjnej / Tadeusz Lewowicki. – Warszawa : Wydaw. „Żak”, 1994
 49. Psychopedagogika działań twórczych / pod red. nauk. Krzysztofa J. Szmidta i Moniki Modrzejewskiej-Świgulskiej. – Kraków : Ofic. Wydaw. „Impuls”, 2005
 50. Reakcje uczniów klas czwartych na zmianę systemu oceniania: z opisowego na system punktowy / Barbara Chojnacka-Synaszko // W : Edukacyjne obszary „głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 225-238
 51. Struktury innowacyjne w edukacji w kontekście polskich doświadczeń / Beata Przybo-rowska // W : Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2003. - S. 273-279
 52. Style nauczania / Gary D. Fenstermacher, Jonas F. Soltis. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2000
 53. Szkoła w XX wieku : kierunki i próby przebudowy / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2006
 54. Tendencje w dydaktyce współczesnej / pod red. Kazimierza Denka i Franciszka Bereźnickiego. – Toruń : Wydaw. „Adam Marszałek”, 1999
 55. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 2002
 56. Uczyć ciekawiej, to znaczy jak ? : nauczanie zintegrowane – scenariusze zajęć metodami aktywizującymi / Alicja Nehring, Lidia Sawicka, Anna Szelągowska-Strzyga. – Toruń : Wydaw. „Aksjomat”, 2002
 57. Uczymy, jak się uczyć / Robert Fisher. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1999
 58. Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli / Czesław Barański. – Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1986
 59. „Ziemniaczane” lekcje, czyli innowacje dydaktyczne na lekcji matematyki / Sylwia Jasiewicz // W : Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej / pod red. Bolesława Niemierko i Marii Krystyny Szmigiel. – Kielce : Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2009. – S. 410-413
 60. Zmiany w teologii edukacyjnej XXI wieku / Teresa Wróblewska // W : Edukacyjne obszary „głębokiej zmiany” w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : Trans Humana, 2005. – S. 71-76
 61. Zmieniam siebie i swoją szkołę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997

A r t y k u ł y   z   c z a s o p i s m

 1. Aktywność zawodowa twórczych nauczycieli w świetle analizy wprowadzonych innowacji / Teresa Giza, Barbara Walasek // Edukacja. – 2003, nr 2, s. 69-81
 2. Atrakcyjne zajęcia z komputerem / Aleksandra Flajszer // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 9, s. 47-48
 3. Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych / Ewa Arciszewska // Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s.8-18
 4. Bez zgody na schematy / Krzysztof Karulak // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 21, dod. s. 4. - Innowacje dydaktyczne w VI Liceum im. J. Kochanowskiego w Radomiu.
 5. C jak czas na ryzyko / Katarzyna Growiec // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 49, s. 12
 6. Co mnie gna do nowatorstwa ? / Stanisław Turowski // Nowe w Szkole. – 1998/99, nr 9, s. 15-17
 7. Co to jest innowacja? / Kinga Gałązka, Anna Iwicka-Okońska, Jarosław Kopania, Krystyna Mayer // Wszystko dla Szkoły. – 1996, nr 7-8, s. 2-6
 8. Czytanie  - najskuteczniejszą metodą wychowawczą : [projekt innowacji pedago-gicznej] / Ewa Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 1, s. 19-23
 9. Dialogiczny proces oceniania / Katarzyna Koziatek // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s. 38-40
 10. Dlaczego rozbudzać otwartość na zmianę ? / Małgorzata Łączyk // Nowe w Szkole. – 2003, nr 10. Dodatek: Kierowanie Szkołą, s. 5-7
 11. Dlaczego szkole jest potrzebna orientacja przyszłościowa ? / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. – 2009, nr 3, s. 19-24
 12. Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach / Dorota Borek // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 3, s. 16-18
 13. Edukacja czytelnicza i medialna. Innowacja pedagogiczna / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 6-9
 14. Edukacja przez dramę sposobem na twórcze poznawanie świata / Małgarzata Hełdak // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 88-90
 15. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna.- 2003, nr 4, s. 46-51
 16. Ewaluacja i innowacja w pracy nauczyciela / Jan A. Malinowski // Wychowanie na Co Dzień. – 2008, nr 6, s.35-38
 17. "Gdy przedszkole pustoszeje..." : działania innowacyjne w przedszkolach - projekt środowiskowy / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita. // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 106-107
 18. Inne spojrzenia na edukację / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2007, nr7, s. 8-9
 19. Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola / Danuta Bartodziej // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 9, s. 51-53
 20. Innowacja pedagogiczna w klasie VI - technika z informatyką. Cz. 1 / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2004, nr 1, s. 13-16
 21. Innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łowiczu / Beata Tyszkowska // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 313
 22. Innowacja wspomagana komputerem / Alfred Wilk // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, wkł. s. 6-7
 23. Innowacje a pseudoinnowacje / Julian P. Sawiński // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 7, s. 20-23
 24. Innowacje - nowe wyzwania w doskonaleniu nauczycieli / Jolanta Podłowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 33-34
 25. Innowacje - za i przeciw / Marzenna Magda // Wychowanie na Co Dzień. - 1997, nr 6, s. 9-10
 26. Innowacje pedagogiczne w świetle obowiązujących przepisów / Daniela Rusakowska // Nowa Szkoła. - 1997, nr 8, s. 33-36
 27. Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 42-45
 28. Innowacje pedagogiczne w zakresie środków dydaktycznych – autorski pomysł na usprawnienie pracy szkoły / Małgorzata Kalińska // Gazeta Szkolna. – 2004, nr 22 (wkładka), s. XI
 29. Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Borawska // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 145-148
 30. Innowacje w nauczaniu początkowym / Irena Żywno // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s. 46-47
 31. Innowacje w oświacie / Iwona Majewska-Opiełka // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s.6-9
 32. Innowacje w szkole / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 13-14
 33. Innowacje w szkołach podstawowych / Elżbieta Lamparska // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 7/8, s. 62-63
 34. Innowacyjna propozycja kształcenia regionalnego w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. – 1998, nr 10, s. 655-661
 35. Innowacyjne formy pracy z dziećmi / Władysław Użarowski // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s. 32-33
 36. Innowacyjne propozycje łączenia tematyki programowej z tematyką regionalną na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI (na przykładzie Pszczyny i regionu Pszczyńskiego). Cz. 1 / Halina Nocoń // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1996/1997, z. 5 s. 105-117
 37. Innowacyjności trzeba uczyć / Czesław Owczarek // Nowe w Szkole. – 1998/99, nr 8, s. 13-17
 38. Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-13
 39. Innowacyjność nauczycieli / Marek Kazimierowicz. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 1, s. 4-8
 40. Innowacyjny program nauczania techniki dla klas V-VII szkoły podstawowej / Marek Kazimierowicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 2, s. 77-80
 41. Innowacyjny program techniki / Halina Dudzik // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1996, nr 2, s. 72-79
 42. Innowatorzy na start / Leszek Trzaska // Remedium. – 2000, nr 9, s. 6-8
 43. Innowatyka pedagogiczna - zmiany w teorii i praktyce / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 17-21
 44. Inspiracja w odmiennej praktyce szkolnej / Dorota Klus-Stańska // Edukacja i   Dialog.- 2005, nr 6, s. 27-34
 45. Integracja - nowość w edukacji? / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 29-34
 46. Integrowanie zespołu klasowego (opis działań wychowawczych) / Urszula Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła.- 2005, nr 6, s. 29-32
 47. Jak być atrakcyjnym nauczycielem techniki? : czyli współdziałanie nauczyciela z uczniami w procesie nauczania - uczenia się / Danuta Najnigier-Bonczkowitz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s. 40-44
 48. Jak pomóc nowatorom? / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 1996, nr 8, s. 24-25
 49. Jak przygotować i zrealizować innowację pedagogiczną z techniki w kl. VIII? / Jerzy Majczak // Wychowanie Techniczne w Szkole.-1998, nr 4, s. 210-211
 50. Jak w szkole przygotować interesującą innowację ? (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. – 2011, nr 9, s. 26-37
 51. Jak zapewnić dzieciom sukces? / Anna Kościelniak, Mirosława Szwajkajzer // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 7, s. 18-26
 52. Kłębek wełny Ariadny a glottodydaktyka - w leksykalnym labiryncie metod innowacyjno-alternatywnych / Justyna Wróbel // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 24-30
 53. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz // Nowa Szkoła.- 2005, nr 3, s. 22-26
 54. Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie szkolnej / Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 40-44
 55. Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje..." / Jadwiga Króliczek, Helena Pawlita // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 6, s. 51-52
 56. Konteksty rozważań nad twórczością w pedagogice / Teresa Giza // Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne. - 2000, T. 13, s. 147-167
 57. Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan. – Życie Szkoły, nr 11, s. 14-17
 58. Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów - przyszłych studentów uczelni technicznych / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 2, s. 26-28
 59. Lekcja twórczej krytyki i motywowania uczniów / Berta Strycharska-Gać // Nowa Szkoła.- 2005, nr 2, s. 45-49
 60. Lekcje otwarte dla rodziców w ramach innowacji / Grażyna Żółkiewicz // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s. 499-500
 61. Lokomotywy / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 16, s. 8. – Dziesięcio-lecie Klubu Przodujących Szkół
 62. Metoda kreatywnego nauczania / Małgorzata Kilijanek // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 45-46
 63. Metoda projektowania wycieczek szkolnych / Piotr Gołdyn // Edukacja Medialna.- 2003, nr 2, s. 49-50
 64. Młodzież - innowacja, komunikacja i informacja / Marcin Sińczuch // Remedium. – 2008, nr 5, s. 10-11
 65. Młodzież – media elektroniczne: nowa przestrzeń edukacyjna / Jadwiga Izdebska // Edukacja Medialna.- 2003, nr 1, s. 22-25
 66. Można inaczej / Anna Janosz-Olszowy // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1996, nr 2, s. 80-81
 67. Nasz program innowacyjny techniki z informatyką / Beata Sosnowska-Rutka, Barbara Łoszczyk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 4-11
 68. Nauczanie tańca w szkole - fragmenty innowacji pedagogicznej / Wiesława Gutowska // Lider. – 2001, nr 6, s. 11-13
 69. Nauczyciel – akcelerator czy inhibitor edukacyjnej zmiany / Jolanta Nowak // Wychowanie na Co Dzień. – 2010, nr 7-8, s. 24-28
 70. Nauczyciel jako badacz – między ideą a realnością / Urszula Ostrowska // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 50-58
 71. Nauczyciel twórczy / Danuta Rozner // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 33/34, s. 26
 72. Nauczyciel twórczy / Joanna Jung-Miklaszewska // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 4, s. 33-39
 73. Nauczyciele odporni na nowatorstwo ? / Henryka Kołaszewska // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 2, s. 12-14
 74. Nowatorskie rozwiązania jako wskaźnik działań innowacyjnych / Anna Stalmach, Daria Nawrat // Gazeta Szkolna. – 2005, nr 14, s. 21
 75. Nowatorstwo i innowacje dydaktyczne / Stanisław Palka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/97, z. 6,  s. 9-15
 76. Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Janusz Bielski // Lider. – 2004, nr 2, s. 8-9
 77. Nowe tendencje w szkolnej edukacji historycznej / Anna Zacharz // Wiadomości Historyczne.- 2005, nr 5, s. 50-54
 78. Nowoczesna szkoła francuska technik C. Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Maszczyńska-Góra // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 35-37
 79. O przedmiocie twórczości pedagogicznej nauczycieli (innowacje pedagogiczne) / Joanna Jung-Miklaszewska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 6, s.18-20
 80. O twórczej i nietwórczej postawie nauczycieli / Bolesław Huras // Szkoła Zawodowa.    – 1996, nr 9, s. 30-32
 81. O twórczy rozwój ucznia i nauczyciela / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 7-11
 82. Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 5/6, s. 65-67
 83. Pakiet edukacyjno-wychowawczy "Porządek i przygoda" : lekcje twórczości jako program mający na celu kształtowanie postaw proinnowacyjnych wśród dzieci i młodzieży / Kazimierz Okraszewski, Barbara Rakowiecka // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 3, s. 46-51
 84. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki. Cz. 1. / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 5, s. 26-28
 85. Pedagogika Gestalt źródłem innowacji w pracy nauczyciela techniki. Cz. 2. / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2001, nr 1, s.26-29
 86. Po pierwsze nie szkodzić / Ferdynand Mielczarek // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 42-43
 87. Postawy młodzieży wobec kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiego podejścia do procesu nauczania na lekcjach wf /Teodor Wójcik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2005, nr 8-9, s. 29-35
 88. Postęp techniczny w szkołach zawodowych? / Andrzej Janiszewski // Dyrektor Szkoły. - 1997 nr 1 s. 18-19
 89. Powinniśmy nauczać międzyprzedmiotowo / Izabela Stoińska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 5, s. 10-12
 90. Propozycja ćwiczeń opartych na metodyce TRIZ dla klas I-III / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 2, s. 63-68
 91. Propozycja innowacji pedagogicznej z techniki w kl. IV szkoły podstawowej / Teresa Widomska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 3, s. 135-138
 92. Przedsięwzięcia innowacyjne w szkolnictwie francuskim / Sabina Sawicka-Wilgusiak // Edukacja. – 1997, nr 3, s. 102-109
 93. Psychologiczny portret nauczyciela innowatora / Edyta Kowalczyk // Nowe w Szkole. – 2003, nr 11, s. 17-21
 94. Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europejskiej / Blanka Cichoń, Zdzisława Pinkosz // Geografia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 136-148
 95. Recepcja edukacji autorskiej / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 24-31
 96. Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego / Wojciech Ryszkowski // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 9/10, s. 7-9
 97. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki // Dziennik Ustaw. – 2002, Nr 56, poz. 506
 98. Rozwijać możliwości / Genowefa Gulik // Nowe w Szkole. – 1997/98, nr 4, s. 21
 99. Rozwijanie myśli proekologicznej na zajęciach techniki : innowacja programowo-metodyczna / Marzanna Rotter // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1997, nr 4, s. 248-250
 100. Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego motywacją uczniów do większej aktywności fizycznej : innowacja pedagogiczna / Agata Woźniak // Lider. – 2004, nr 6, s. 19-21
 101. Sylwetka nowatora / Ewelina Sadowska-Boczar // Nowe w Szkole. – 1997/98, nr 1, s.15-17
 102. Szkolne procedury jakości : szkoły innowacyjne same się doskonalą / Jadwiga Maciejewska, Marek Durda // Dyrektor Szkoły. – 2003, nr 9, s. 6-7
 103. Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych / Jan A. Fazlagić // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s. 16-17
 104. Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich : bilans dekady i perspektywy / Irena Mchitarjan // Edukacja. - 2001, nr 2, s.97-106
 105. Szkoły autorskie w Polsce / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 4, s. 3-12
 106. Szkoły eksperymentalne we Francji / Sabina Sawicka-Wielgusiak // Nowa Szkoła. – 1997, nr 4, s. 30-32
 107. Śpiewamy, rysujemy, piszemy, czytamy (Fragmenty programu innowacyjnego kształcenia zintegrowanego w klasie pierwszej) / Alfreda Rumińska // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 3, s. 60-62
 108. Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Wychowanie Fizyczna i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 161-163
 109. Trening twórczego myślenia / Lidia Sadowska-Koral, Daniela Miś // Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 64-66
 110. Twórcze poznawanie świata (pomysł na program innowacyjny) / Grażyna Polasiak, Marzena Gałka-Frejowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 9, s. 11-12
 111. Twórczość pedagogiczna : opinie nauczycieli / Mariola Bartosiak-Tomusiak // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 11-14
 112. Twórczy nauczyciel / Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 2, s. 12-16
 113. U źródeł kultury europejskiej, czyli dlaczego klasycy. Innowacja programowa dla przedmiotów humanistycznych realizowanych w klasie V szkoły podstawowej / Bożena Malec // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 20-28
 114. W leśniczówce: zielona szkoła inaczej / Danuta Paluch, Dorota Walczak // Życie Szkoły.- 2005, nr 4, s. 43-44
 115. Warunki i zasady prowadzenia działalności innowacyjnej / Teresa Głuchowska // Życie Szkoły. – 1998, nr 8, s. 475-477
 116. Wrocławska Szkoła Przyszłości jako teatr wyobraźni / Mirosława Nowak-Dziemianowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1996, nr 6, s. 8-12
 117. Wspomaganie rozwoju samodzielności poznawczej / Agnieszka Kozerska // Życie  Szkoły.- 2005, nr 6, s. 34-38
 118. Wykorzystanie gier problemowych w procesie kształcenia - innowacje pedagogiczne / Maria Jolanta Kępka // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 349-357
 119. Z koła zamachowego - zamach na innowacje / Bogusław Śliwerski // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 2, s. 19-32
 120. Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów / Ewa Groenwald-Luty // Życie Szkoły. – 2001, nr 9, s. 540-541
 121. Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 98-105