Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Punkt informacji Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK)

Autor/autorzy: 
Joanna Raube - nauczyciel bibliotekarz V LO w Białymstoku im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku


Aktualna rzeczywistość gospodarcza stawia przed uczniami i nauczycielami nowe wyzwania. Czasy, w których żyjemy wymagają inicjatywy, umiejętności samodzielnego działania, ciągłego zdobywania nowych umiejętności, aby sprostać wymaganiom rynku pracy. Uczniowie ostatnich klas szkoły stają na progu życia zawodowego, przed nimi konieczność wyboru dalszej drogi kształcenia, a czasem podjęcia pracy. Potrzebna jest im zatem wiedza, która pozwoli dokonać właściwego wyboru. W tym celu w naszej szkole powstał Szkolny Ośrodek Kariery, w którym są prowadzone działania sprzyjające:
przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz umożliwiające uczniom poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
kreowaniu aktywnej postawy, przezwyciężaniu bierności, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,
poznaniu podstaw prawa pracy.
Punkt Informacji Szkolnego Ośrodka Kariery w bibliotece szkolnej jest elementem funkcjonowania SzOK-u w szkole.

Cele Punktu informacji SzOK:

 • przygotowanie uczniów do świadomego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia, prezentowania siebie przed innymi,
 • pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół wyższych,
 • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
 • przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy,
 • promowanie postaw przedsiębiorczości.

Punkt Informacji SzOK działa w oparciu o zasoby informacyjne gromadzone w bibliotece szkolnej oraz dostępne w internetowych bazach danych.

Punkt udostępnia:

 • informatory, informatory multimedialne i ulotki o szkołach wyższych, pomaturalnych, policealnych,
 • bazę informacyjną o zawodach (informatory, teczki o zawodach, ulotki o zawodach, multimedia, literatura dotycząca rynku pracy i poradnictwa zawodowego),
 • bazę informacyjną o lokalnym rynku pracy,
 • informacje i programy pomocowe dla absolwentów,
 • pomocne adresy internetowe.

Działalność Punktu Informacji opiera się na ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym, wspólnie podejmowane są różne działania zgodne z celami SzOk-u. Część tych działań wiąże się z realizowaną w szkole ścieżką Edukacja czytelnicza i medialna (program autorski mgr J.Raube włączony do zestawu programów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Sobieskiego), pozostałe zaś przyjmują różne formy.
Z Punktu Informacji korzystają przede wszystkim uczniowie ostatnich klas liceum oraz nauczyciele, którzy wykorzystują zgromadzone materiały przy realizacji godzin wychowawczych.

Program działania Punktu Informacji
w bibliotece szkolnej V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku

Lp. Podejmowane działania Termin
1.

Utworzenie i stałe rozszerzanie bazy informacyjnej o zawodach:

 • gromadzenie i opracowywanie informatorów, ulotek, artykułów, multimediów o zawodach, tworzenie teczek zawodów,
 • gromadzenie i opracowywanie literatury dotyczącej rynku pracy i poradnictwa zawodowego.
Na bieżąco
2. Utworzenie i stałe uzupełnianie bazy informacyjnej o lokalnym rynku pracy Na bieżąco
3.

Promowanie postaw przedsiębiorczości – przystąpienie do programu „Promowanie postaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej Phare 2000:

 • studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczości (mgr J. Raube)
 • warsztaty dla uczniów (dwie grupy po 25 osób, 18 godz. każda grupa) – organizacja, pilotaż i udział mgr J. Raube.

II semestr roku szkolnego 2002/2003

4. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji na temat szkół wyższych i pomaturalnych (informatorów, informatorów multimedialnych, ulotek). Na bieżąco
5. Prowadzenie gazetki ściennej dla maturzystów informującej o studiach, zasadach rekrutacji, kursach przygotowujących do egzaminów wstępnych i maturalnych, „drzwiach otwartych” w uczelniach. Na bieżąco
6. Organizowanie spotkań z pracownikami wyższych uczelni, wycieczek do szkół wyższych. W ciągu roku szk.
7. Gromadzenie i udostępnianie informacji na temat programów pomocowych dla absolwentów. Na bieżąco
8. Tworzenie książki pomocnych adresów internetowych. Na bieżąco
9.

Przeprowadzanie zajęć lekcyjnych związanych z celami Szkolnego Ośrodka Kariery na temat:

 • aktywnego poszukiwania pracy i prezentowania się na rynku pracy,
 • reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,
 • podstaw prawa pracy,
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
W ciągu roku sz.

 

Opublikowano 14 kwietnia 2003r.