Counter

Liczba odwiedzin:
© Copyright 2000 FTLS (Tyndiuk Frédéric). All rights reserved.

Historia książki rękopiśmiennej, etapy powstania, dzieje druku. Scenariusz zajęć otwartych dla klasy V szkoły podstawowej

Autor/autorzy: 
Zdanowicz Anna, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie


CEL GŁÓWNY: Przyswojenie wiadomości o dawnej książce, pierwotnych sposobach zapisu. Rozszerzenie wiadomości z zakresu historii książki i pisma.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Rozszerzenie wiadomości z zakresu budowy książki i pisma.
 2. Przekazanie informacji o dawnych nośnikach przekazu.
 3. Kształtowanie umiejętności odczytywania informacji.
 4. Zapoznanie uczniów z terminami związanymi z książką rękopiśmienną
 5. Poznanie znaczenia wynalazku druku Jana Gutenberga.
 6. Wzbudzanie szacunku do książki jako nośnika kultury.

FORMA I METODA:

 • krótka prelekcja : wprowadzenie w tematykę zajęć- elementy przekazu informacji,
 • dyskusja z uczniami,
 • prezentacja wystawy starej książki,
 • indywidualna praca uczniów.

METODY: Podająca(objaśnienie, pokaz), słowna (rozmowa), czynnościowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • plansza z wybranymi terminami związanymi z książką rękopiśmienną,
 • fotografie przedstawiające przykłady tablic glinianych, zwoju papirusu, pergaminu, przedstawiciela wynalazcy druku i inne,
 • egzemplarze książek z ,,Wystawy starej książki?.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do lekcji i krótka rozmowa z uczniami do tematu, mająca na celu ocenę stanu wiedzy uczniów.

2. przeprowadzenie pogadanki na temat historii książki(z wykorzystaniem plansz) ze szczególnym wyróżnieniem epoki książki rękopiśmiennej, zwrócenie uwagi na formę rękopisów i czynników, które na nią wpływały.

 • tabliczki gliniane - płaska tabliczka ukształtowana z gliny, pokryta pismem przy pomocy zaostrzonej twardej trzciny lub drewnianego rylca,
 • zwój - forma rękopisu, którego materiałem był papirus, pergamin lub papier; tekst pisany był po wewnętrznej stronie zwoju i najczęściej podzielony na kolumny, nawinięty był na drążek, zwój to najwcześniejsza forma książki, używany był w starożytności, znikał , ustępując miejsca kodeksowi.
 • Kodeks - używana powszechnie od V w. forma książki, kodeksem nazywano w Rzymie kilka związanych ze sobą tabliczek woskowych, w podobny sposób zaczęto składać karty papirusowe, pergaminowe tworząc z nich składki o różnej liczbie kart, przytwierdzonych do drewnianych tabliczek jako okładzin (stąd wzięło się powiedzenie: przeczytać książkę od deski do deski).

3. Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z książką rękopiśmienną:

 • inicjał ozdobna pierwsza litera tekstu, ujęta w określone pole lub zamykająca w sobie ilustrację lub ornamencie,
 • ornament - motyw dekoracyjny zdobniczy, ( często motyw roślinny),
 • miniatura - obraz głównie portret o bardzo małym formacie,
 • papirus - materiał pisarski otrzymywany z łyka roślinnego o tej nazwie,
 • pergamin - materiał pisarski otrzymywany ze skóry zwierzęcej.

4. Wynalazki Jana Gutenberga (około 1440r.):

 • ruchoma czcionka
 • maszyna odlewnicza

5. Dyskusja z uczniami na temat znaczenia wynalazku Gutenberga:

 • szybka i tańsza produkcja książki,
 • wzrost produkcji książki,
 • upowszechnianie książki.

6. Pierwsze drukowane książki:

 • inkunabuły - inaczej pierwodruki, czyli druki wydawane od czasu wynalezienia druku - do 1500r.

7. Prezentacja uczniom ,,Wystawy starej książki". Zwrócenie uwagi na pewne elementy budowy starej książki.

PODSUMOWANIE LEKCJI

Uczniowie segregują informacje i sporządzają notatkę nt: Etapy rozwoju książki rękopiśmiennej do książki drukowanej.
Zwrócenie uwagi na rolę książki w jej tradycyjnej formie w związku ze znacznym rozwojem Internetu i dostępem do jej nowoczesnej formy.

BIBLIOGRAFIA:

 • Encyklopedia wiedzy o książce.Wrocław:,,Ossolineum" 1971r.
 • Czarno na białym. Opowiadania o książkach. Kraków: 1949r
 • O książce - mała encyklopedia dla nastolatków. Wrocław:,,Ossolineum"1987r.